Body Map

FALL RISK REDUCED WITH BALANCE EXERCISE

KJDHBV8QEYRGO;JWR’PIVSMLVV ‘EVJPOFSKV’POisf KJDHBV8QEYRGO;JWR’PIVSMLVV ‘EVJPOFSKV’POisf KJDHBV8QEYRGO;JWR’PIVSMLVV ‘EVJPOFSKV’POisf KJDHBV8QEYRGO;JWR’PIVSMLVV ‘EVJPOFSKV’POisf KJDHBV8QEYRGO;JWR’PIVSMLVV ‘EVJPOFSKV’POisf KJDHBV8QEYRGO;JWR’PIVSMLVV ‘EVJPOFSKV’POisf KJDHBV8QEYRGO;JWR’PIVSMLVV ‘EVJPOFSKV’POisf.